Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.sp2.kalisz.pl

Szkoła Podstawowa nr 2 im.Jana Pawła II w Kaliszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 im.Jana Pawła II w Kaliszu.

Adres strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 im.Jana Pawła II w Kaliszu

  • Data publikacji strony internetowej: 2011.06.28.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-02-05.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób głuchych.

- część z umieszczonych na stronie zdjęć oraz grafik nie posiada opisu alternatywnego.

- niektóre zamieszczone informacje są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji.

- strona zawiera odnośniki do zewnętrznych stron internetowych na których publikowane są materiały informacyjne.

- materiały zostały wytworzone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

- poprawianie dostępności strony niosłaby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu jednak podmiot podejmie wszelkie starania aby w miarę możliwości najbardziej popularne materiały na stronie zostały dopasowane do wymogów dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-11.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 2022-03-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Prętczyńska, sekretariat@sp2.kalisz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 7678942. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 2 im.Jana Pawła II w Kaliszu, 62-800 Kalisz, ul. Tuwima 4.

W skład kompleksu szkolnego wchodzą: dwa budynki A i B, sala gimnastyczna mała budynek A, sala gimnastyczna duża budynek B, Orlik.

Teren szkoły nie jest ogrodzony. Do sekretariatu można dotrzeć dwoma wejściami (Wejście A oraz Wejście B) - Wejście A (drzwi tradycyjne z klamką oraz domofonem): przechodząc przez drzwi kieruj się w prawo, sekretariat pierwsze drzwi po prawo. Wejście B (drzwi tradycyjne z klamką oraz domofonem): przechodząc przez drzwi kieruj się w prawo, przejdź w prawo przez przejście między budynkami (kawiarenka), a następnie w lewo i korytarzem prosto, sekretariat znajduje się pierwsze drzwi za drzwiami (szklanymi) wejściowymi do budynku A.

Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. W wewnątrz budynku nie ma oznaczeń kontrastowych oraz oznaczeń pismem Braile. W budynku A (parter) jest jedna toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynek szkoły nie posiada windy.

Budynek ma 3 kondygnacje na które można dostać się tylko schodami. Budynek nie posiada windy.

Jest możliwość komunikacji w języku migowym po wcześniejszym ustaleniu terminu. Ze szkoła można się kontaktować telefonicznie (62 7678942) oraz mailowo (sekretariat@sp2.kalisz.pl). Do szkoły można wejść w asyście psa przewodnika.

W szkole jest zainstalowany monitoring.

Skip to content