RODO

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. RODO) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, że:

 1. Administrator danych.

Administratorem danych Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu (62-800) przy ulicy Tuwima 4 („Szkoła”),  zwana dalej „Administratorem”.

 1. Inspektor danych osobowych.

Administrator danych osobowych powołał inspektora danych osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, p. Mariusz Bzderek, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: ido.szkola@wp.pl

 1. Zakres i cel przetwarzania danych.

Dane osobowe uczniów i rodziców/opiekunów przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i wynikają z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

Cele przetwarzania:

– realizacja zadań ustawowych, określonych w Ustawie Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198), a także obowiązujących przepisach szczegółowych i w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w szkole (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia RODO)

– wewnętrznych celów administracyjnych szkoły, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia RODO),

– marketingu i promocji w/w szkoły, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły, promowanie osiągnięć edukacyjnych, wychowawczych uczniów i współpracy z rodzicami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia RODO).

 1. Podstawa przekazania danych.

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Na podstawie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO” dotychczas udzielone zgody na przetwarzanie danych osobowych są obowiązujące.

 1. Dobrowolność przekazania danych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

 1. Udostępnianie danych.

Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa oraz związanych z obsługą dziennika elektronicznego.

 1. Okres przechowywania danych.

Dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane:

– w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze przez okres do czasu ich wypełnienia;

– w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych szkoły przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

–  w zakresie marketingu i promocji Szkoły przez okres do czasu wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

 1. Prawo dostępu do danych.

Rodzice/opiekunowie mają prawo dostępu do swoich danych oraz danych swoich dzieci, a także do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli.

 1. Przekazywanie danych poza obszar EOG.

Państwa danych nie będziemy przekazywać poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE, Islandia, Norwegia, Liechtenstein), chyba, że uzyskamy wyraźną zgodę, omówioną w punkcie 11 poniżej.

 1. Automatyzacja i profilowanie danych.

Dane osobowe uczniów oraz rodziców/opiekunów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu za wyjątkiem nagrań z monitoringu wizyjnego funkcjonującego w szkole, gdzie dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 1. Szczególne przypadki przetwarzania danych.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu promuje osiągnięcia uczniów na własnej stronie internetowej. W szkole funkcjonuje monitoring wizyjny, z którego dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie Szkoły. Nagrania z monitoringu, które umożliwiają identyfikację tożsamości nagranych osób, stanowią dane osobowe podlegające ochronie określonej w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Będą one udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa tj. policji, prokuraturze, sądom powszechnym. W żadnym przypadku Szkoła nie udostępni tych danych uczniom/rodzicom i innym podmiotom. Dane osobowe z monitoringu będą przechowywane maksymalnie  30 dni i będą automatycznie nadpisywane.

Serwis internetowy nie udostępnia osobom trzecim informacji pochodzących z formularzy kontaktowych umieszczonych w serwisie, poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio chyba że stosowny organ administracji publicznej lub sąd wystąpi o ich udostępnienie. Wszelkie dane osobowe lub instytucji pochodzące z formularzy kontaktowych w tym serwisie lub poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio nie są przedmiotem obrotu handlowego. Niektóre elementy serwisu mogą wykorzystywać cookies (małe pliki wysyłane do komputera użytkownika identyfikując go do wykonania określonej operacji). Przykład: zmiana wielkości lub kontrastu czcionki. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę. Dokładamy wszelkich starań, by nasz serwis był maksymalnie bezpieczny dla użytkowników.

 

 

Skip to content