Świetlica - nasz drugi dom
Świetlica szkolna jest czynna codziennie w godzinach od 7.00 do 17.00

Każdy nauczyciel zatrudniony w świetlicy wie, że jego praca ma odmienny i specyficzny charakter. Warto przypomnieć, że pobyt dziecka w świetlicy to przedłużony proces dydaktyczno-wychowawczy, a głównym celem zajęć świetlicowych jest wszechstronny rozwój osobowości każdego ucznia.Dzieciom oferujemy:
- stałą opiekę wykwalifikowanej kadry,
- zajęcia artystyczne (zajęcia plastyczne, techniczne, umuzykalniające, małe formy teatralne),
- wycieczki po okolicy,
- gry i zabawy ruchowe zarówno w świetlicy jak i na świeżym powietrzu,
- pomoc przy odrabianiu lekcji,
- konkursy recytatorskie, plastyczne, ortograficzne.

świetlica


Plan pracy świetlicy

Wychowawcy świetlicy pracują według opracowanego planu pracy. Poprzez realizację tego planu kształtujemy u dzieci umiejętność spostrzegania, kształcimy pamięć, wyobraźnię przestrzenną, pomysłowość, wdrażamy zasady estetyki życia codziennego. Poprzez dobór odpowiednich form pracy i metod aktywizujących, rozwijamy zdolności do twórczego wysiłku. Przyczyniamy się do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień u dzieci. Dzieci, zwłaszcza te w młodszym wieku szkolnym, są aktywne, otwarte i szczere. Praca z nimi to wielka przyjemność. Nie obawiają się porażki, ćwiczą, poszukują - słowem rozwijają twórcze podejście do czekających je zadań.

świetlica

Wychowawczy Program Szkoły

Świetlica nasza realizuje Wychowawczy Program Szkoły, którego celem głównym jest dbałość o wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka w sferze intelektualnej , psychicznej, emocjonalnej i fizycznej. Na bazie tego programu realizujemy wiele przedsięwzięć pedagogicznych podnoszących jakość pracy naszej świetlicy. W trakcie prowadzonych zajęć staramy się stosować różnorodne metody i formy pracy, korzystać z ciekawych, własnoręcznie wykonanych pomocy, aby dziecko miało większą możliwość doskonalenia swoich umiejętności, nabywania nowych, aby rozwijało każdą sferę swojej osobowości. W myśl założeń wychowawczych i realizacji planu opiekuńczo - wychowawczego świetlicy, wynikającego z Programu Wychowawczego szkoły. Prowadzone zajęcia dają dzieciom możliwość czynnego wypoczynku, rozwijania zainteresowań oraz wyrównywania braków i pokonywania trudności w nauce. Poprzez pracę w zakresie zajęć plastycznych i technicznych uczniowie rozwijają swoje sprawności manualne, wyobraźnię, inwencję twórczą. Prace wykonane przez dzieci biorą udział w licznych konkursach zdobywając nagrody i wyróżnienia. W codziennych zajęciach uwzględniamy także takie, które kształtują rozwój umysłowy dzieci. Są to m.in. układanie i rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, zagadek i innych gier edukacyjno-dydaktycznych. Ponadto uczniowie codziennie pod okiem wychowawców odrabiają zadania domowe, a także doskonalą swoje umiejętności czytania, liczenia i pisania. Zajęcia prowadzone w naszej świetlicy nie tylko chronią dzieci przed nudą, ale także wspomagają ich rozwój psychiczny i emocjonalny.

Aby zapisać dziecko do świetlicy należy:

- wypełnić kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy,
- spełniać kryteria przyjęcia dziecka do swietlicy,
- zapoznać się i wyrazić zgodę na regulamin obowiązujący w świetlicy.


W świetlicy mogą przebywać uczniowie:
- zgłoszeni przez rodziców do stałego przebywania w świetlicy,
- dojeżdżający,
- oczekujący na lekcje,
- oczekujący na obiad,
- nieuczęszczający na religię i na inne zajęcia,
- wyznaczeni przez wychowawców do odrabiania zadań domowych/dodatkowych.